ROC President Alexander Zhukov visits the opening ceremony of the Sochi Media Center