LOSCHIAFFO Iwobi “Per me Negher non è offesa, è lingua di chi mi ospita”, e canta canzone dialettale

LOSCHIAFFO Iwobi “Per me Negher non è offesa, è lingua di chi mi ospita”, e canta canzone dialettale