Eurogruppo: scontro tra la Grecia e i partner europei